کود کلات آهن ۶% دکو وزن ۱ کیلوگرم

کود کشاورزی آهن دکو
تحریک فتوسنتز، گل دهی و افزایش کیفیت محصول